Skip to main content
Адреса е-поште није јавна. Користиће се само ако треба да будете контактирани у вези са вашим налогом или за обавештења о укључењу.
Само су неки од специјалних каракте дозвољени да буду део корисничког имена: размак, тачка (.), цртица (-), апостроф ('), доња црта (_) i @ znak.
Contact settings
Allow other users to contact you via a personal contact form which keeps your email address hidden. Note that some privileged users such as site administrators are still able to contact you even if you choose to disable this feature.
(име и презиме)
Молимо Вас да, пре уноса података прочитате следеће Обавештење о обради података о личности. Обавештавамо Вас да ће Привредна комора Србије унос података сматрати као потврду да сте прочитали, разумели и прихватили обраду Ваших података о личности. Податке о личности обрађује Привредна Комора Србије, Београд, ул. Ресавска бр. 13-15, матични број: 07000529, ПИБ: 100296837, у смислу Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, број 87/18, у даљем тексту: Закон). Политику заштите података о личности Привредне коморе Србије можете погледати на нашем сајту или путем линка https://pks.rs/zastita-podataka. Обрада Ваших података о личности се врши јер сте пријављени као лице које је анагажовано као администратор, испред свог привредног субјекта, на дигиталној платформи „CE HUB“. Подаци који се обрађују су: адреса електронске поште, лозинка, корисничко име (које може садржати име и презиме) и привредни субјект у ком сте запослени. Наведени подаци о личности се прикупљају у сврху промоције циркуларне економије, информисања чланова „HUB-а за циркуларну економију за Србију“ (у даљем тексту: ЦЕХ) о глобалним трендовима пословања и тржишним захтевима, организацију годишњих активности ЦЕХ, промоцију идеје преласка на пословне моделе циркуларне економије, изградњу е-мреже за размену искустава и повезивања привредних субјеката кроз дигиталну платформу, организацију индивидуалних тренинга, вебинара или конференција по захтеву привредног субјекта и припрему пројеката по захтеву чланова ЦЕХ. Правни основ обраде Ваших података је информисани пристанак у смислу члана 12. став 1. тачка 1) и члана 15. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18, у даљем тексту: Закон), који подразумева да сте обавештени о свим битним аспектима обраде Ваших података о личности, као и да дајете пристанак на такву обраду. Пристанак у сваком тренутку можете опозвати, што за собом повлачи престанак сваке даље активности обраде и брисање Ваших података из евиденције у року од 10 радних дана након што сте опозвали Ваш пристанак. Ваши подаци се чувају до опозива Вашег пристанка на начин како је горе описано, односно до истека рока од 10 дана од дана одјаве привредног субјекта са дигиталне платформе или од дана када нам привредни субјект достави податке о измени администратора, након чега се анонимизирају или бришу из евиденције. У односу на обраду Ваших података о личности примењујемо све неопходне организационе, техничке и кадровске мере које се тичу заштите података о личности. У односу на обраду Ваших података о личности имате сва права која су прописана важећим Законом, укључујући право да затражите приступ подацима о личности и информацијама које се тичу обраде (члан 26. Закона); право да затражите исправку нетачно унетих података и допуну тих података (члан 29. Закона); право да затражите брисање података (члан 30. Закона); право на ограничење обраде (члан 31. Закона); право на преносивост података (члан 36. Закона); право на приговор (члан 37. Закона); право да поднесете притужбу Поверенику за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности– Булевар краља Александра бр. 15, 11120 Београд, телефон: 011/3408-900, електронска пошта: (члан 82. Закона); право на заштиту против одлуке Повереника (члан 83. Закона); право на судску заштиту ако сматрате да су Вам повређена права из Закона (члан 84.) и право на новчану накнаду штете (члан 86. Закона). Више информација о обради података о личности, као и информације о остваривању Ваших права можете добити од Лица за заштиту података о личности код руковаоца Привредне коморе Србије, достављањем писменог захтева са назнаком „За Лице за заштиту података о личности”, на електронску пошту: и/или адресу: ул. Ресавска бр. 13-15, 11000 Београд, или усменим путем позивом на број: 066/87-51-127 Лице за заштиту података о личности ће на сваки Ваш упит одговорити у најкраћем могућем року, у зависности од комплексности самог упита, али свакако у року не дужем од 30 дана од дана обраћања лица на које се подаци односе. Попуњавањем приступнице, дајете сагласност у име привредног субјекта за добровољно чланство у Алијанси за зелену транзицију Србије , као делу заједнице који ће предводити промене у процесу транзиције на циркуларну економију према принципима циркуларне економије.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Наши Оснивачи