Skip to main content

1. Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност

Ерсте Група је до сада финансирала преко 60 пројеката из сфере обновљивих извора енергије, из свих врста расположивих извора енергије, изузев геотермалних.

Финансирано је мноштво пројеката из домена коришћења: енергије ветра, воде, сунца, биомасе и биогаса.

До сада је од стране Ерсте Групе инвестирано преко EUR 220,000,000.00 у пројекте обновљивих извора енергије у Републици Србији.

Уз кредитну подршку наше институције изграђено је 390 МW обновљивих извора енергије.

Пројекте које анализирамо и финансирамо пратимо од момента настанка пословне идеје и имамо активну улогу у свим фазама развоја пројекта. Са нашим клијентима негујемо партнерски однос, пратимо тржишне трендове и континуирано се усавршавамо,о чему сведоче и наши резултати.

Поверење и посвећеност су кључни за  успешне дугорочне пословне односе са клијентима банке.

Финасирали смо преко 60 пројеката, од МХЕ снаге од 250kw до 7.9 МW, неколико БГС пројеката, соларне ПВ пројекте са инсталацијама и на земљи и на крововима производних погона, неколико ветропаркова, али такође смо инвестирали и преко 20,000,000,00 ЕУР у пројекте енергетске ефикасности и уштеде енергије (кроз JPP и ESCO структуре).

Само неки примери добре праксе финансираних пројеката из ове области су:

 • Фотонапоснки панели (солари)
 • Разне машине за производне погоне (машина за пескарење, машине за решеткасто заваривање арматуре, машине за медицинске установе итд.)
 • Системи хлађења и грејања, уз ЕЕ
 • Водосистеми ЕЕ
 • Вертопаркови
 • Електрични аутомобили
 • CNG (метан) аутобуси
 • Погони за рецикажу и сортирање отпада
 • Пројекти ЛЕД расвета - ЕБС снажно подржава пројекте јавно-приватног партнерства у области реконструкције и одржавања јавне расвете. У питању су пројекти реконструкције јавне расвете локалних самоуправа у Србији коришћењем ефикасних и квалитетних ЛЕД светиљки кроз ESCO модел (Energy Saving Company)

и многи други...

Бројни су позитивни аспекти пројеката финансираних путем овог модела, од којих издвајамо:

 • Енергетска ефикасност - мања потрошња енергије, већа продуктивност, мање отпада и боље управљање отпадом, у складу са свим стандардима ЕУ
 • Еколошки аспекти - посредно и непосредно се утиче на екологију у позитивном смислу (смањење CO2 емисије, отпад, светлосно загађење, водозагађење, електрична енергија, обновљиви извори енергије).

2. Финансирање из средстава финансијских институција као подршка циркуларној економији

ЕИБ - Европска Инвестициона Банка

Клијентима су на располагању средства намењена финансирању дугорочних потреба за обртним капиталом и инвестицијама, за пројекте на територији Републике Србије. Одобрена средства могу се користити за финансирање свих инвестиција и потреба за обртним капиталом у оквиру развоја, осим за искључиво финансијске трансакције (инвестиције и трошкови морају бити у складу са критеријумима ЕИБ-а).

Свака инвестиција ће бити подржана максималним износом који је у складу са кредитном способношћу клијента.

https://www.erstebank.rs/sr/Pravna-lica/proizvodi/krediti-iz-internacionalnih-linija/kredit-iz-kreditne-linije-evropske-investicione-banke-EIB 

EIB Covid 2020

Пакет подршке „EIB Team Europe COVID - 19"

Уговором са Европском инвестиционом банком (EIB; http://www.eib.org/) подржавамо мала и средња предузећа и предузећа која имају мање од 3.000 запослених - предузећа средње тржишне капитализације, пружајући им на тај начин, приступ извору нижих трошкова финансирања и флексибилних рокова отплате. Клијенти могу добити повољније каматне стопе у поређењу са стандардним условима пословног кредитирања.

 • Корисници: правна лица регистрована на територији Републике Србије
 • Рочност пласмана: од 2 до 12 година
 • Период мировања (грејс период): до 4 године

За шта се могу искористити средства ЕИБ Цовид пакета:

 • Куповину, реконструкцију или проширење основних средстава,
 • Нематеријална улагања:
  • Трошкове истраживања и развоја,
  • Куповину лиценци, софтвера и других права,
  • Куповину других нематеријалних средстава, као што су лиценце за коришћење ауторских права, патената, бренда, обележја и сличних средстава, до 10% укупног износа трошка пројекта крајњег корисника и
 • Обртна средства и трајна обртна средства.

Средства се могу користити за финансирање од врло малих пројеката до инвестиција са максималним укупним трошковима од 25,000,000,00 евра. Максимално учешће ЕИБ-а, међутим, не може бити већи од 12,500,000,00 евра.

Средства овог Пакета се не могу користити за:

 • Куповину земљишта, осим ако није технички неопходна за инвестицију (како је описано изнад, за основна средства),
 • Куповину пољопривредног земљишта,
 • Куповину провизије, лиценци и права за експолатацију минералних извора и производних права у сектору пољопривреде,
 • Финансирање пореза, као што је ПДВ,
 • Финансирање тарифа (порези и обавезе које се плаћају приликом увоза/ извоза),
 • Рефинансирање обавеза других банака.

Ерсте Банка се обавезује да информише крајње кориснике ове кредитне линије о реализованим пласманима из ЕИБ средстава.

Одређене категорије делатности корисника могу се сматрати неприхватљивим за ЕИБ, у складу са релевантним документима ЕИБ-а (Номенклатура делатности, Политика искључивости), а која су доступна на ЕИБ-овом веб-сајту, што је подложно провери од стране Ерсте Банке.

https://www.erstebank.rs/sr/Pravna-lica/proizvodi/krediti-iz-internacionalnih-linija/kredit-iz-kreditne-linije-evropske-investicione-banke-EIB/eib-team-europe-covid-19-paket-podrske

EIB Apex IIIb зајам

Апеx зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/B

Крајњи корисници:

 • Финансирање малих и средњих пројеката које реализују мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације, укључујући и финансирање „пројеката послова за младе западног Балкана“ и
 • Финансирање пројеката приоритетних инвестиција ограниченог обима које промовишу крајњи корисници  било које величине (осим малих и средњих предузећа) у областима: економије знања, енергетике, заштите животне средине, здравства, просвете (приоритетни пројекти).

Намена:

 • Повећање вредности обртног капитала. Финансирање може да укључује: средства потребна за плаћање сировина и других производних средстава, инвентара и општих трошкова, средства за финансирање потраживања од купаца и потраживања настала по основу продаје робе која не припада широкој потрошњи.
 • Инвестициони пројекти намењени за куповину, реновирање или проширење материјалне имовине (осим земљишта), куповину патената и лиценци када су потребне за техничко спровођење пројекта, као и улагање у нематеријалну имовину (финансирање трошкова развоја, планирања и финансирања током фазе изградње материјалне имовине, истраживања и развоја, односно финансирање изградње дистрибутивне мреже на домаћем тржишту).

Повољнији услови Европске инвестиционе банке значе да ће крајњи корисник кредита имати финансијску повољност у нижој каматној стопи од минимум 50 базних поена (80 базних поена за пројекте којима се подржава запошљавање младих) у односу на годишњу каматну стопу коју би Банка обрачунавала на тај кредит без учешћа ЕИБ-а.

Приоритетни пројекти:

 • Пројекат мора обухватати улагања у областима: ублажавања климатских промена, социјалне и привредне инфраструктуре укључујући обновљиве изворе енергије, здравства и образовне инфраструктуре, развоја локалног приватног сектора и побољшања приступа финансијским средствима за МСП и микро субјекте
 • Пројекат мора бити економски, технички и финансијски оправдан
 • Пројекат не сме да се заснива на активностима обичне поправке и одржавања
 • Пројекат мора да се реализује у периоду од највише 4 године
 • Пројекат мора бити засебно препознатљив у погледу локације, плана, користи итд.
 • Неопходно је обезбедити све дозволе од стране надлежних органа и
 • Пројекат мора бити самосталан и технички и економски одржив.

Пројекат за младе западног Балкана (ЗМ):

Мала и средња предузећа, као и предузећа средње тржишне капитализације, као крајњи корисници, могу се квалификовати за финансирање пројекта за младе западног Балкана, уколико испуњавају најмање један од следећа два критеријума:

 1. Крајњи корисник потврђује да је у последњих 6 месеци запослио и још увек запошљава најмање једну младу особу која се налазила у регистру Националне службе за запошљавање, две особе за средња предузећа и пет особа за предузеће средње тржишне капитализације. Обавеза је корисника да особе задржи на раду најмање две године.
 2. Крајњи корисник је у последњих 6 месеци обезбедио стручно усавршавање или праксу за најмање 2 младе особе без претходног радног искуства, 4 особе за средња предузећа и 10 особа за предузеће средње тржишне капитализације. Обука односно пракса трају најмање 6 месеци и формализоване су важећим споразумом о сарадњи.

https://www.erstebank.rs/sr/Pravna-lica/proizvodi/krediti-iz-internacionalnih-linija/kredit-iz-kreditne-linije-evropske-investicione-banke-EIB/eib-apex-IIIb-zajam 

KFW - Немачка развојна банка

Нашим клијентима су доступна средства Немачке развојне банке (КфW), која могу бити коришћена са следећим наменана: реконструкција, обнова или реновирање, а са циљем:

 • Улагања у основна средства и смањење потрошње енергије,
 • Обезбеђења најмање неутралних дејстава емисије CO2 и/или
 • Коришћења обновљивих изворе енергије.
 1. Клијент може изабрати валуту за финансирање (динарски са валутном клаузулом или у EUR)
 2. Средства се одобравају у максималном износу, у висини која је у складу са кредитном способношћу клијента
 3. Производ је доступан уз отворен текући рачун за правна лица у Ерсте банци

Инвестициони подстицаји/бесповратна средства (грант):

Крајњи корисници, након успешне реализације инвестиционог пројекта, имају право на бесповратна средства (грант).

https://www.erstebank.rs/sr/Pravna-lica/proizvodi/krediti-iz-internacionalnih-linija/kreditna-linija-KfV 

ЕБРД - Европска банка за обнову и развој

https://www.erstebank.rs/sr/Pravna-lica/proizvodi/krediti-iz-internacionalnih-linija/kreditne-linije-ebrd 

ЕБРД РФ - Ресилиенце Фрамеwорк Програм (Covid support)

Европска Банка за обнову и развој у оквиру ЕБРД Covid19 пакета солидарности осмислила је и одобрила посебан програм ЕБРД РФ - Ресилиенце Фрамеwорк (Covid), као одговор на економске последице које је изазвала пандемија Covid19 вируса.

Намена пласмана крајњим корисницима реализованих из ЕБРД РФ (Covid) средстава:

 • за краткорочна финансирања обртног капитала
 • и за остале пројекте који задовољавају услове предметног Програма

Максимални износи пројеката крајњих Корисника: Максимални појединачни износ одобрен кроз овај програм крајњем Кориснику не сме превазићи износ од EUR 5.000.000,00

ЕБРД CSP - Competetiveness Support Programme

У августу 2021. године, Ерсте Банка је потписала са ЕБРД-ом Уговор за нову линију “SME CSP loan” – „EBRS Competitivness Support Programme“ линија за енергетску ефикасност, у износу од 5.000.000,00 EUR.

ЕБРД CSP линија има намену да финанисра инвестиције СМЕ компанија у Републици Србији, које ће потпомоћи побољшању конкурентности и усаглашености са техничким стандардима EU acquis communautaire (Правног наслеђа Европске Уније).

Из овог програма финансирају се многобројни пројекти соларних панела, машина за производњу и рад самих компанија, производне погоне и слично, као побољшање конкурентности крајњих корисника/СМЕ предузећа у Републици Србији, а све у складу са ЕУ директивама у областима Социјалне, Здравствене и Заштите животне средине.

У циљу успешне реализације појединачних пројеката, ЕБРД је обезбедио свим потенцијалним корисницима овог програма бесплатну консултантску помоћ од стране експерата из ове области.

Инвестициони подстицаји / бесповратна средства (грант):

Крајњи корисници, након успешне реализације инвестиционог пројекта, имају право на бесповратна средства (грант) у висини од 15% кредита.

Намена средстава кредитне линије:

 • Инвестиције у индустријске објекте, опрему;
 • Инвестиције у софтвер, побољшање управљачких система предузећа, општа надоградња и модернизација, под условом и са циљем повећане усклађености са једном или више Директива Европске Уније на пољу заштите околине, безбедности радника, безбедности и квалитета производа.

Могу се финансирати искључиво нови пројекти, односно пројекти чија је реализација започела нису прихватљиви.

https://www.erstebank.rs/sr/Pravna-lica/proizvodi/krediti-iz-internacionalnih-linija/kreditne-linije-ebrd 

CEB - Council of Europe Development Bank (Развојна Банка Савета Европе)

Ерсте Банк А.Д. Нови Сад потписала је Уговор са Развојном Банком Савета Европе (ЦЕБ) за одобравање пројеката у оквиру Програма подршке малим исредњим предузећима, за отварање и очување одрживих послова.

Намена пласмана крајњим корисницима реализованих из ЦЕБ линије:

 • Инвестициони пројекти
 • Обртна средства/трајна обртна средства

Максимални износи пројеката одобрених крајњим Корисницима:

 • Максималан износ инвестиционих пласмана крајњим корисницима је 2,000,000.00 EUR
 • Максималан износ пласмана за (трајни) обртни капитал крајњим корисницима је 1,000,000.00 EUR

Није могуће користити средства ЦЕБ 2020 за:

 1. Рефинансирање обавеза крајњих корисника (сопствена инвестиција, ЕБС рефинанс или рефинанс других банака),
 2. Револвинг пласмане
 3. Финансијске накнаде и нефинансијске елементе, као што је депресијација (амортизација);
 4. Финансијске трошкове улагања (плаћања дугова, рефинансирање, накнаде по каматама, стицање учешћа у капиталу предузећа и сл.)

https://www.erstebank.rs/sr/Pravna-lica/proizvodi/krediti-iz-internacionalnih-linija/kreditna-linija-razvojne-banke-saveta-evrope 

3. Примери добре праксе - Рециклажа

Ерсте Банк А.Д. Нови Сад финансирала је пројекат компаније за збрињавање индустријског и комуналног отпада и трансформацију истог у безопасан материјал са употребном вредношћу, у износу од 2.300.000,00 EUR.

 • Компанија преузима индустријски и комунални отпад који се налази у чврстом, течном, или муљевитом стању. Отпад се безбедно превози од купаца до клијентове фабрике за прераду отпада.
 • Инвестициони план је да се преселе у сопствени објекат у Барајеву, који је купљен 2016, уз подршку Ерсте банке у виду дугорочног кредита на 7 година.
 • У процесу прераде се врши додавање адитива отпаду у предмешачу – хомогенизација отпадне смеше, а затим се у реактору одвија физичко – хемијски - термички процес Трансформација отпада који садржи тешке метале, органске компоненте или друге опасне карактеристике у потпуно безопасан неутралан материјал – НЕУТРАЛ. НЕУТРАЛ се односио на депонију до 2015 од када има могућност коришћења и у производњи цементм. Даља комерцијализација добијеног производа НЕУТРАЛ је у плану у грађевинарству, енергетици, изградњи путева, процесној индустрији и сл.

Наши Оснивачи