Skip to main content
Само један фајл.
128 МБ лимит.
Дозвољени типови: png.

Основни HTML

  • Allowed HTML tags: <br> <p> <h1> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <cite> <dl> <dt> <dd> <a hreflang href> <blockquote cite> <ul type> <ol start type> <strong> <em> <code> <li>
  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • Only images hosted on this site may be used in <img> tags.

Ограничени ХТМЛ

  • Allowed HTML tags: <br> <p> <h1> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <cite> <dl> <dt> <dd> <a hreflang href> <blockquote cite> <ul type> <ol type start> <strong> <em> <code> <li>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Only images hosted on this site may be used in <img> tags.
Само један фајл.
128 МБ лимит.
Дозвољени типови: png gif jpg jpeg.

Датум Почетка

Датум Завршетка

Убаците YouTube URL. Валидни URL формати су: http://www.youtube.com/watch?v=1SqBdS0XkV4 и http://youtu.be/1SqBdS0XkV4.
(име и презиме, имејл, телефон)
Привредна комора Србије као пружалац услуга ЦЕ ХУБ-а и интерактивне платформе за циркуларну економију, у складу са релевантним прописима Републике Србије, одговорна је за садржај који је презентован на нашој wеб локацији цирцуларецономy-сербиа.цом, па смо стога садржај припремили веома пажљиво. Ипак, не преузимамо никакву одговорност за тачност, потпуност или благовременост понуђених информација у делу који се односи на интерактивну платформу, у делу регистрација чланице, као и података који се уносе у Студију добре праксе. Не преузимамо никакву одговорност за тачност података унетих у делу Студије добре праксе као ни за тачност унетих података од стране регистрованих чланица платформе. Такође, не преузимамо одговорност за било какву штету која директно или индиректно проистиче из употребе ових wеб страница. Администратор платформе задржава право да уклони садржаје који су неприхватљиви. У накнадним дискусијама је забрањен унос коментара који немају везе с темом. Сваки коментар који се не односи искључиво на тему текста биће обрисан.
Податке о личности обрађује Привредна Комора Србије, Београд, ул. Ресавска бр. 13-15, матични број: 07000529, ПИБ: 100296837, у смислу Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, број 87/18, у даљем тексту: Закон). Политику заштите података о личности Привредне коморе Србије можете погледати на нашем сајту или путем линка https://pks.rs/zastita-podataka. Обрада Ваших података о личности се врши јер сте пријављени као лице које је анагажовано као администратор, испред свог привредног субјекта, на дигиталној платформи „ЦЕ ХУБ“. Подаци који се обрађују су: адреса електронске поште, лозинка, корисничко име (које може садржати име и презиме) и привредни субјект у ком сте запослени. Наведени подаци о личности се прикупљају у сврху промоције циркуларне економије, информисања чланова „Хуб-а за циркуларну економију за Србију“ (у даљем тексту: ЦЕХ) о глобалним трендовима пословања и тржишним захтевима, организацију годишњих активности ЦЕХ, промоцију идеје преласка на пословне моделе циркуларне економије, изградњу емреже за размену искустава и повезивања привредних субјеката кроз дигиталну платформу, организацију индивидуалних тренинга, вебинара или конференција по захтеву привредног субјекта и припрему пројеката по захтеву чланова ЦЕХ. Правни основ обраде Ваших података је информисани пристанак у смислу члана 12. став 1. тачка 1) и члана 15. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18, у даљем тексту: Закон), који подразумева да сте обавештени о свим битним аспектима обраде Ваших података о личности, као и да дајете пристанак на такву обраду. Пристанак у сваком тренутку можете опозвати, што за собом повлачи престанак сваке даље активности обраде и брисање Ваших података из евиденције у року од 10 радних дана након што сте опозвали Ваш пристанак. Ваши подаци се чувају до опозива Вашег пристанка на начин како је горе описано, односно до истека рока од 10 дана од дана одјаве привредног субјекта са дигиталне платформе или од дана када нам привредни субјект достави податке о измени администратора, након чега се анонимизирају или бришу из евиденције. У односу на обраду Ваших података о личности примењујемо све неопходне организационе, техничке и кадровске мере које се тичу заштите података о личности. У односу на обраду Ваших података о личности имате сва права која су прописана важећим Законом, укључујући право да затражите приступ подацима о личности и информацијама које се тичу обраде (члан 26. Закона); право да затражите исправку нетачно унетих података и допуну тих података (члан 29. Закона); право да затражите брисање података (члан 30. Закона); право на ограничење обраде (члан 31. Закона); право на преносивост података (члан 36. Закона); право на приговор (члан 37. Закона); право да поднесете притужбу Поверенику за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности– Булевар краља Александра бр. 15, 11120 Београд, телефон: 011/3408-900, електронска пошта: (члан 82. Закона); право на заштиту против одлуке Повереника (члан 83. Закона); право на судску заштиту ако сматрате да су Вам повређена права из Закона (члан 84.) и право на новчану накнаду штете (члан 86. Закона). Више информација о обради података о личности, као и информације о остваривању Ваших права можете добити од Лица за заштиту података о личности код руковаоца Привредне коморе Србије, достављањем писменог захтева са назнаком „За Лице за заштиту података о личности”, на електронску пошту: и/или адресу: ул. Ресавска бр. 13-15, 11000 Београд, или усменим путем позивом на број: 066/87-51-127. Лице за заштиту података о личности ће на сваки Ваш упит одговорити у најкраћем могућем року, у зависности од комплексности самог упита, али свакако у року не дужем од 30 дана од дана обраћања лица на које се подаци односе. Попуњавањем приступнице, дајете сагласност у име привредног субјекта за добровољно чланство у Алијанси за зелену транзицију Србије, као делу заједнице који ће предводити промене у процесу транзиције на циркуларну економију према принципима циркуларне економије. Прочитао обавештење. Сагласан.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Revision information
Briefly describe the changes you have made.

Наши Оснивачи