Skip to main content
Енергија из отпада

Дана 2. Децембра 2015. године, Комисија је усвојила акциони план ЕУ за циркуларну економију, нудиећи трансформативну агенду, значајни број нових радних места и потенцијал за раст који има за циљ подстицање одрживе потрошње и обрасце производње, у складу са обавезама ЕУ под 2030 Агенде за одрживи Развој.  

Акциони план је нагласио да прелазак на више циркуларне економије захтева више труда и боља решења током животног циклуса неког производа: од производње до стварања тржишта за "секундарне" сировине (тј. добијено из отпада). Управљање отпадом је један од главних области у којима су потребна даља побољшања и прихватљивије (тако рећи „на дохват руке“): повећање превенције отпада, поновна употреба и рециклажа су кључни циљеви и акционог плана и законодавних регулатива за отпад.

Постизање ових циљева може отворити опипљиве економске могућности, побољшање снабдевања индустрије сировином, стварање локалних радних места и потврђивање европског лидерства у сектору зелене технологије, која има доказани потенцијал раста и на глобалном нивоу. У ЕУ, излазни производ и услуга у области заштите животне средине по јединици бруто домаћег производа је порастао за више од 50% у последњој деценији и запошљавање у овој области је порасло на више од 4 милиона пуним радним временом еквивалентно. На глобалном нивоу, Светска банка процењује да ће у наредних 10 година бити уложено 6 билиона евра у чисте технологије у земљама у развоју, са неких 1.6 евра трилиона доступно малим и средњим предузећима.

У циљу искоришћења овог потенцијала, промовишу се иновације и избегавање потенцијалних економских губиткака због губљења средстава, улагањем у нове капацитете за прераду отпада које је потребно ставити у перспективи дугорочне циркуларне економије и да буду у складу са хијерархијом отпада ЕУ, која рангира трошкове управљања отпадом у односу на одрживост и даје приоритет у превенцији и рециклажи отпада. Законодавство ЕУ о отпаду, укључујући недавне предлоге за вишим циљевима за рециклажу комуналног и амбалажног отпада и за смањење депоније, је вођена хијерархијом управљања отпадом и има за циљ да побољша управљање отпадом у правцу превенције, поновне употребе и рециклаже.

Ова комуникација се фокусира на искоришћење енергије из отпада и његово место у циркуларној економији. „Отпада-у-енергију“ је широк појам који обухвата много више од спаљивања отпада. Она обухвата различите процесе третмана отпада генерисање енергије (нпр. у облику електричне / или топлотне или производње горива добијеног из отпада), од којих свака има различите утицаје на животну средину и потенцијал циркуларне економије.

Главни циљ ове комуникације је да осигура добијање обновљиве енергије из отпада у ЕУ и подржи циљеве акционог плана циркуларне економије и чврсто вођен хијерархијом управљања отпадом у ЕУ. Комуникација такође испитује како улога процеса „Отпад-у-енергију“ може бити оптимизована да има улогу у испуњавању циљева поставлјених у „Стратегији Енергетске Уније“.

Наши Оснивачи