Skip to main content
Матични број
110088114
Сектор
Рециклажа
Шифра делатности
7022
Адреса компаније
Трг републике 18, Нови Сад, Србија
Одговорна особа за рарадњу са CE HUB-ом
Саша Лекић
Позиција
Директор
Назив привредног субјекта
Еколошки Круг д.о.о.
Имејл адреса

Компанија Еколошки круг доо, са седиштему Новом Саду, са партнерима из Словеније и Италије, који имају огромно искуство и значајне позитивне примере у управљању отпадом, пречишћавању отпадних вода и примени принципа кружне економије у пракси. Обезбедили смо квалитетну основу за сарадњу са компанијама у Србији у области заштите животне средине, посебно у сегментима управљања комуналним отпадом и отпадним водама.

Главна поља за сарадњу су:

  • Know-how у управљању комуналним отпадом, са посебним нагласком на пројектовање и изградњу еколошких дворишта, трансфер станица и постројења за сортирање комуналног отпада, компостирање, система за когенерацију или екстракцију депонијског гаса и његово претварање у топлотну и електричну енергију и слично. Део сарадње огледао би се и у прикупљању средства (fundraising) за финансирање или суфинансирање таквих пројеката из ЕУ фондова,
  • Подземни контејнери за сакупљање комуналног отпада - израђени од биоразградивог и нешкодљивог полиетилена који је изузетно отпоран на ударце, високе температурне разлике, штетно УВ зрачење и механичка оштећења. Подземни контејнери су произведени у складу са европским стандардом ЕН 13071 и технолошки су погодни за пражњење за конвенционална возила за сакупљање отпада, јер су опремљени одговарајућим подесивим хватаљкама за сигурно постављање контејнера на земљу и лако уклањање отпада.
  • Мала билошка постројења за пречишћавање отпадних вода из домаћинстава, сепаратори уља и масти, резервоари за кишницу, септичке јаме функционално дизајнирани, а квалитетни производи израђени су у складу са ЕУ стандардима и важећим европским прописима.

Наши Оснивачи